Overslaan en naar de inhoud gaan

Carbon farming

Koolstof vastleggen in bodem en biomassa.

Carbon farming, oftewel koolstofboeren, betreft het verwijderen van overmatige koolstofdioxide uit de atmosfeer en deze opslaan in organische stof in de bodem en bovengronds in de biomassa van langlevende planten en bomen. Dit natuurlijke onderdeel van de koolstofkringloop biedt ons een krachtig instrument voor klimaatmitigatie.

Bodemliefde richt zich op verminderen van landbouw-gerelateerde broeikasgassen. Dit kan worden bereikt door het voorkomen van erosie, het tegengaan van verdere degradatie van landbouwgrond, en minimaal of niet ploegen. Ook het gebruik van fossiele brandstoffen kan worden teruggedrongen door minder gebruik te maken van zware machines en kunstmeststoffen. De laatste zijn zeer energie-intensief om te fabriceren. Bijkomend voordeel van deze aanpak is een verlaging van de kosten voor het boerenbedrijf.

Uitstoot van mest en herkauwend vee kan worden teruggedrongen door andere stalsystemen en voeding. De uitstoot van stikstofoxiden afkomstig van kunstmest kan omlaag door betere timing, gerichtere plaatsing en minder te gebruiken, of door het helemaal niet meer te gebruiken en te vervangen door dierlijke mest, stikstof-bindende gewassen, bodembedekkers en ondersteunende boomsoorten (agroforestry).

Op grotere schaal kan er gekeken worden naar productielocatie en transport. Lokale voedselproductie kan een verschil maken in de uitstoot van broeikasgassen, al hoeft dit niet altijd zo te zijn. De kwestie transport en distributie is zeer complex en adequate energy-accounting is een doelgericht hulpmiddel voor hoe we systemen het beste kunnen optimaliseren.   


Lees meer over hoe carbon farming werkt op onze bronpagina.

Interesse? Neem contact met ons op.

Contact